Sertifikati

CE znak
 
CE znak se odnosi na proizvode koji potpadaju pod takozvane direktive Novog pristupa, a koji obuhvataju različite proizvode i grupe proizvoda široke potrošnje, kao što su: mašine, električni uređaji i aparati, industrijska oprema, zaštitna oprema, medicinski aparati, građevinski proizvodi i mnogi drugi.
Ovom tehničkom regulativom obuhvaćena je i energetska efikasnost vrelovodnih kotlova, kao i ekodizajn energetski orijentisanih proizvoda.
O CE znaku i srpskom znaku usaglašenosti, postupcima ocenjivanja usaglašenosti, direktivama, harmonizovanim standardima  i drugim korisnim informacijama, možete naći na Portalu  POSLOVANjE, u okviru modula “CE znak”
 
 
 
Kvalifikovani elektronski sertifikat
 
Kvalifikovani elektronski sertifikat predstavlja dokument pomoću koga se omogućava elektronsko potpisivanje i verifikacija potpisa čime se u potpunosti zamenjuje svojeručni potpis i omogućava da se utvrdi autentičnost poslatog ili primljenog dokumenta u elektronskom obliku. Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca), kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke.
Kvalifikovani elektronski sertifikati se izdaju na posebnoj kartici (ili na ličnoj karti u slučaju da izaberete sertifikaciono telo MUP-a) i za njihovo korišćenje je neophodno pribaviti i čitač. Ukoliko se kvalifikovani elektronski sertifikat izdaje na usb-u, čitač nije potreban.
Kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji izdaje Privredna komora Srbije, kao ovlašćeno sertifikaciono telo, za više informacija videti: ovde .