Propisi

Donošenjem prvog Zakona o energetici 2004. godine započet je proces reformi energetskog sektora sa ciljem obezbeđenja preduslova za razvoj i efikasniji rad svih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti prema tržišnim principima poslovanja, kao i usaglašavanje  Zakona o energetici sa propisima Evropske unije.
 
Nastavljena je reforma energetskog sektora i u potpunosti je implementiran drugi paket propisa EU i započeta implementacija trećeg paketa  donošenjem Zakona o energetici 2011. godine („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 93/12 i 124/12).
Donošenjem  Zakona o energetici  ("Službeni glasnik RS", br. 145/2014) Republika Srbija  preuzela je odredbe trećeg energetskog paketa, čime je  stvorila uslove za:
  • sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom,
  • uravnoteženi razvoj sektora u cilju obezbeđivanja potrebnih količina energije za zadovoljavanje potreba kupaca energije,
  • podsticanje konkurentnosti na tržištu na načelima nediskriminacije,
  • efektivan nadzor tržišnih delatnosti i prirodnih monopola (prenos, distribucija) kroz proširenje ovlašćenja nezavisnog regulatornog tela (Agencije za energetiku) i jačanje njegove funkcionalne i finansijske nezavisnosti,
  • razvoj energetske infrastrukture i uvođenje savremenih tehnologija i stvaranja transparentnih, atraktivnih i stabilnih uslova za ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju energetskih objekata,
  • zaštitu kupaca i
  • korišćenje obnovljivih izvora energije.
Međutim, pojam efikasnog korišćenja energije nije definisan Zakonom o energetici, kao ni drugim zakonom ili podzakonskim aktom u Republici Srbiji. To nametnulo potrebu da se donese Zakon o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS“, broj 25/2013), po prvi put, definiše i pravno razdvoja pojmove efikasnog korišćenja energije, energetske efikasnosti i njenog povećanja.
 
Donošenjem Zakona o energetskoj efikasnosti („Službeni glasnik RS“, broj 25/2013) propisani su zahtevi  u pogledu potrošnje energije, uveden je princip organizovanog upravljanja energijom (energetski menadžment); stvorili su se zakonski uslovi za primenu direktiva EU u pogledu energetske efikasnosti, omogućeno je uvođenje finansijskih i drugih podsticajnih mera za povećanje energetske efikasnosti i formiran je Budžetski Fond za unapređenje energetske efikasnosti.
 
Pravna regulativa u oblasti energetske efikasnosti koja odnosi samo na energetska svojstva objekata uređena je Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Na osnovu ovog zakona doneti su podzakonski akti koje se odnose  na energetska svojstva objekata
 
 
Zakoni
 
Zakon o energetici  ("Službeni glasnik RS", br. 145/2014)
Zakon o efikasnom korišćenju energije  („Službeni glasnik RS“, broj 25/2013)
 
 
Uredbe
 
Uredba o ugovoru o otkupu električne energije („Službeni glasnik RS“, broj 56/2016)
Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije   („Službeni glasnik RS“, broj 12/2016)  
Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2016. godini („Službeni glasnik RS“, broj 12/2016)
 
 
Pravilnici
 
Pravilnik o energetskoj dozvoli („Službeni glasnik RS“, broj 15/2015)
 
 
 
Pravilnici koji se odnose na Sistem energetskog menadžmenta
 
 
 
Pravilnici koji se odnose na označavanje energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije
 
Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2014)
Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora („Službeni glasnik RS“, broj 24/2014)
Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja za klimatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 24/2014)
 
 
Pravilnici koje se odnose  na energetska svojstva objekata
 
Pravila o radu prenosnog sistema
 
Pravila o radu prenosnog sistema  („Službeni glasnik RS“, br. 91/15)
 
 Pravila o radu distributivnog sistema
 
Pravila o radu distribtivnog sistema ("Službeni glasnik RS", br. 8/2010, 2/2014, 42/2014)