Dozvole i Licence

 Energetska dozvola
 
Energetska dozvola je akt neophodan za pribavljanje građevinske dozvole.
Energetska dozvola se pribavlja za izgradnju sledećih objekata:
 • za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više;
 • za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski     resurs koriste vodu;
 • za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama - toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MW i više;
 • za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više;
 • za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje.
Ministarstvo rudarstva i energetike RS izdaje energetsku dozvolu za postrojenja na biomasu/biogas za proizvodnju električne energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije. 
JLS je nadležni organ koji izdaje energetsku dozvolu za postrojenja na biomasu/biogas za proizvodnju toplotne energije.
Rok važenja : 3 godine i može se produžiti najduže za još jednu godinu
Energetska dozvola izdaje se pod istim uslovima domaćim i stranim pravnim ili fizičkim licima ili preduzetnicima, na način i po postupku utvrđenim  Zakonom o energetici.
Postupak, zahtev i uslove za izdavanje, rok važenje i produžetak važenja energetske dozvole možete videti na sajtu  Ministarstva rudarstva i energetike RS
Napomena:
Energetska dozvola nije potrebna
 • za postrojenja na biomasu/biogas snage manje od 1 MW
 • ukoliko se postrojenje gradi u formi javno-privatnog partnerstva ili koncesije
 
 
Licenca za obavljanje energetske delatnosti
 
Licenca je akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje energetskih delatnosti propisanih Zakonom o energetici.
Licenca je uslov za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije.
Agencija za energetiku RS  nadležna je za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije.
Licenca se izdaje na zahtev energetskog subjekta pod uslovima propisanim Zakonom o energetici za objekat za proizvodnju električne energije ako je ukupna odobrena snaga priključka:
 • preko 1MW – (objekti za proizvodnju električne energije);
 • preko 1 MW ukupne električne i preko 1 MWt ukupne toplotne snage – (objekti za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama-toplanama).
JLS je nadležni organ za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti za postrojenja na biomasu/biogas za proizvodnju toplotne energije.
Licenca se izdaje na zahtev domaćeg pravnog lica, odnosno preduzetnika, kao i na zahtev stranog pravnog lica samo za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja na veliko električnom energijom, u skladu sa Zakonom o energetici.
Rok važenja : 30 godina
Postupak, zahtev, uslove za izdavanje Licence za obavljanje energetske delatnosti možete videti/preuzeti na sajtu  Agencije za eneregetiku RS
Napomena:
Licenca nije potrebna za obavljanje:
 • proizvodnje električne energije u objektima ukupne odobrene snage priključka do 1 MW i manje, osim ako isti energetski subjekt proizvodnju električne energije vrši u dva ili više energetskih objekata čija ukupna odobrena snaga prelazi snagu od 1 MW, bez obzira da li su povezani na sistem preko jednog ili više priključaka;
 • proizvodnje električne energije isključivo za sopstvene potrebe;
 • proizvodnje toplotne energije u objektima ukupne snage do 1 MWt i proizvodnje toplotne energije isključivo za sopstvene potrebe; 
 • kombinovane proizvodnja električne i toplotne energije u termoelektranama - toplanama u objektima do 1 MW ukupne odobrene električne snage priključka i 1 MWt ukupne toplotne snage, kao i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije isključivo za sopstvene potrebe.
 
 
Licenca za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada-tip licence 
 
Licencu za odgovornog urbanistu, projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera izdaje Inženjerska komora Srbije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)
Postupak, uslove i zahtev za izdavanje licenci možete pogledati/preuzeti sa sajta Inženjerske komore Srbije.
Inženjerska komora Srbije vodi registar inženjera koji sadrži podatke o svim angažovanjima inženjera u svojstvu odgovornog planera, urbaniste, projektanta, izvođača radova, odnosno inženjera energetske efikasnosti, kao i podatke o pokrenutim postupcima za utvrđivanje odgovornosti i druge bitne podatke, u skladu sa aktom koji donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva.
Pretraga članova baze Inženjerske komore Srbije.
 
 
 
Objedinjena procedura
 
Objedinjena procedura, je nov postupak koji omogućava efikasnije izdavanje dozvola i pribavljanje saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 132/2014), a počela je da se primenjuje od 1. marta 2015. godine.
Od 1. januara 2016. godine u okviru Agencije za privredne registre počela je sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura, odnosno svi zahtevi u postupku objedinjene procedure podnosiće se isključivo elektronskim putem, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, a sve informacije od značaja za postupak sprovođenja objedinjene procedure mogu se dobiti na adresi www.gradjevinskedozvole.rs, odnosno  na kojoj se nalaze i odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, propisi i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva. Sva pitanja mogu se uputiti na elektronsku adresu: info@gradjevinskedozvole.rs.
Objedinjena procedura predstavlja skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova i obuhvata: izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, kao i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.
Preduslov za primenu elektronske objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji je da zaposleni koji su zaduženi za sprovođenje objedinjene procedure imaju svoj kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje dokumenta. 
Proceduru za izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete pogledati ovde
Procedura izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata se razlikuje u zavisnosti od sertifikacionog tela, te je prilikom izbora sertifikacionog tela potrebno detaljno pročitati uputstva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i čitača, kao i uputstvo za upotrebu.
Napomena: Potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom nije moguće ukoliko je na računaru sa koga se vrši potpisivanje instalirano više sertifikata.