Uvod

Geotermalna energija predstavlja prirodnu energiju koja je akumulirana u fluidima i stenskim masa u Zemljinoj kori i odnosi se na toplotu Zemljine unutrašnjosti koja u samom središtu dostiže temperaturu i do 7000°C. Samo nekoliko kilometara ispod površine Zemlje možemo doći i do temperatura koje idu preko 250°C. Temperatura raste sa porastom dubine, na svakih 30-50 metara za jedan stepen, što nas dovodi do zaključka da su geotermalni potencijali Zemlje jako veliki. Procenjena vrednost uskladištene geotermalne energije u kontinentalnoj kori do dubine od 3 km iznosi 43x106 EJ, zato se geotermalna energija tretira kao obnovljiv izvor energije, a kao takva pogodna je za upotreb u raznim sektorima i na način koji ne šteti prirodi oko nas, (World Energy Council, 2016). Glavne prednosti geotermalne energije je u lakom načinu korišćenja uz relativno jednostavnu i jeftinu tehnologiju. Međutim, kada govorimo o geotermalnoj energiji stena današnja tehnologija je ograničena na dubine bušenja do 10 km, a samim tim i eksploatacija je do tih dubina. Savremena tehnološka rešenja omogućavaju upotrebe enerergi niskih temperatura na jednostavan i ekonomski prihvatljiv način te je u tom smilu Evropska unija Direktivom o obnovljivim izvorima energije[1] redefinisala pojam geotermalne energije kao “svaki vidi energije uskladišten u formi toplote ispod površine terena“.

Važeća kalsifikacija geotermalnih resursa na teritoriji Republike Srbije:

 • Klasifikacija geotermalne energije prema mestu u Zemljinoj kori u kojima je akumulirana i iz kojih se eksploatiše:
  • Hidrogeotermalna energija (akumulirana u vodi)
  • Petrogeotermalna energija (akumulirana u čvrstim stenskim masama)
  • Pneumogeotermalna energija (akumulirana u gasovima) i
  • Magmogeotermalna energija (akumulirana u magmi)
 • Klasifikacija hidrogeotermalnih resursa prema temperaturi fluida:
  • Resurski niske entalpije - temperatura fluida <100°C
  • Resursi srednje entalpije - temperatura fluida 100-200°C
  • Resursi visoke entalpije - temperatura fluida >200°C
 • Klasifikacija mogućnosti korišćenja geotermalnih resursa u zavisnosti od temperature.

U Srbiji, do sada, sve utvrđene geotermalne pojave nalaze se u okviru geotermalnih resursa niske entalpije, sa temperaturom fluida ispod 100°C.

Geotermalni resursi Republike Srbije kvantifikovani su po sledećim podgrupama:

 • Subgeotermalni resursi temperature do 30°C (subhidrogeotermalni i subpetrogeotermalni resursi),
 • Geotermalni resursi u užem smislu, temperature od 30°C do 100°C,
 • Geotermalni resursi temperature preko 100°C (hidrogeotermalni resursi i energija suvih stena (hot dry rock sistemi - HDR)).

Republika Srbija je bogata prirodnim izvorima toplih voda odnosno hidrogeotermalnim resursima, međutim korišćenje geotermalne energije za grejanje i druge energetske potrebe je i dalje u početnoj fazi. Geotermalni resursi najviše se koriste u oblasti balneologije, sporta i rekreacije i u turističkim objektima.

Procenjena ukupna količina toplote koja se nalazi u geotermalnim vodama Srbije je oko dva puta veća od ekvivalentne količinte toplote koja bi se dobila sagorevanjem svih naših rezervi uglja. Na teritoriji Vojvodine postoje i 62 veštačka geotermalna izvora (bušotina) ukupne izdašnosti 550 l/s i toplotne snage od oko 50 MW, a u delu Srbije južno od Save i Dunava nalazi se još 48 bušotina sa procenjenom snagom od 108 MW. Ovi podaci nam govore o velikom eksploatacionom potencijalu geotermalne energije u našoj zemlji.

Geotermalni potencijal Republike Srbije[2] pokazuje i postojanje velikog broja banja i prirodnih izvora sa temperaturama voda većim od 30°C i različitim stepenom izdašnosti. Na osnovu merenja toplotni tok je iznad prosečnog za Evropu (60 MW/m2) odnosno kreće se od 80 do 120 MW/m2. Na preko 60 opština utvrđeni su prirodni (prirodni izvori) i veštački izvori (bunari) termalnih voda. Temperatura vode je u proseku oko 40°C, a samo na teritoriji 6 opština/gradova temperatura vode je preko 60°C (Vranje, Šabac, Kuršumlija, Raška, Medveđa, Apatin). Najvišu temperaturu imaju termalne vode u Vranjskoj banji (96°C), Jošaničkoj banji (78°C), Sijarinskoj banji (72°C), Kuršumlijskoj banji (68°C) i Novopazarskoj banji (55°C). Ukupna izdašnost svih prirodnih izvora je 4000 l/s. Prosečni protoci vode iz postojećih izvora i bušotina iznose oko 20 l/s. Na nekoliko lokaliteta  protok vode prelazi 50 l/s (Bogatić, Kuršumlija, Pribojska Banja, Niška Banja), a na samo jednoj lokaciji, Banja Koviljača, protok vode iznosi preko 100 l/s.

Slika 1. Karta temperaturnog polja Srbije na dubini od 1000 m. Slika 2. Slika 2. Karta geotermalnih resusrsa Srbije3

Na teritoriji Republike Srbije geotrmalni potencijali nisu ravnomerno raspoređeni:

 • Grad Beograd koji najvećim delom svoje površine pripada rejonu Šumadijsko-kopaoničke zone, a manjim delom (severno od Dunava) rejonu Panonskog basena ima vode temperature od 11 do 20°C i potencijalne količine podzemnih voda i do 26.000 l/s. Potencijalna termalna snaga grada Beograda iznosi oko 2.308 MWt.Na teritoriji Republike Srbije geotrmalni potencijali nisu ravnomerno raspoređeni:
 • Region Vojvodine koji je najvećim delom u rejonu Panonskog basena, a manjim delom pripada rejonu Unutrašnjih dinarida ima termalne vode temperature od 11 do 17°C. Najveći subgeotermalni potencijal ima Sremski okrug sa procenjenom termalnom snagom oko 287,9 MWt, a sumarna potencijalna termalna snaga ovog rejona iznosi oko 1.099,3 MWt.
 • Region Šumadije i Zapadne Srbije prema hidrogeološkoj rejonizaciji najvećim delom preipada jedninci Unutrašnjih Dinarida i Šumadijsko-kopaoničkoj zoni. Temperature podzemnih voda kreću se i do 75°C, a najveći potencijal ima Mačvanski okrug sa ukupnim subgeotermalnim potencijalom oko 270,8 MWt. Sumarna potencijalna termalna snaga ovog rejona iznosi 759,5 MWt.
 • Region Južne i Istočne Srbije pripada rejonu Karpato-Balkanida i manjim delom rejonu Srpskog kristalastog jezgra. Temperature voda kreću se u opsegu od 10 do 15°C, a najveći potencijal je u Podunavskom okrugu sa termalnom snagom od 181,6MWt. Sumarna potencijalna termalna snaga ovog regiona iznosi 657,5MWt.

Slika 3. Samoizliv tople vode u Jošaničkoj Banji temperature 78°C

Ukupna toplotna snaga koja bi se mogla dobiti iskorišćenjem svih postojećih termalnih izvora iznosi oko 216 MWt, sa proizvodnjom toplotne energije od 180 hiljada ten[4].

 

Sub-petrogeotermalni resusi

Na teriotriji Srbije postoje povoljne mogućnosti za eksploataciju geotermalne energije iz suvih stena, primenom geotermalnih sondi. Ovaj vid eksploatacije resursa doživljava ekspanziju u poslednjih nekoliko godina. Prednost je u relativno plitkim bušotinama 100-125 m i samoj sigurnosti sistema što je dovelo do toga da su mnoge individualne stambene kuće uvele ovaj vid energije za grejanje/hlađenje prostora. Kako bi se koristio petrogeotermalni resurs za potrebe zagrevanja prodičnih domaćinsta fizičkih lica neophono je definisati uslove korišćenja toplote stenskih masa zemljine kore do 30 °C.

Upotreba resursa geotermalne enerije samo se delimično prati i bilansira. Energetski bilans Republike Srbija beleži potrošnju geotermalne energije za potrebe grejanja od 2007. godine i to po sektorima potrošnje (Tabela 1).

Evropski savet za geotermalnu energiju[5] takođe vodi evidenciju upotrebe getermalnog resursa po zemljama članicam i po nameni. Ove dve statistike međusobno ne korespondiraju tako da Republici Srbiji predstoji dodatni napori ka formiranju baze /katastra geotermalnog resursa i njegovog bilansiranja u ukupni energetskki bilans države.

Pregled direktne upotrebe geotermalne energije u Republici Srbiji dat je u tabeli 2.

Prema izveštaju Svetskog saveta za energiju[6] u 2016. godini ukupno instalisani kapaciteti za proizvodnju energije iz geotermalnih resursa su iznosili 116 MW i proizvodnjom od 43,1 ktoe od čega 59 izvora termalnih voda se koristi za potrebe balneologije i turizma, a 9 kompanija koristi termalne vode za potrebe flaširanja. Grejanje objekata i proizvodnja električne energije iz toplih izvora je tek u fazi istraživanja. Danas imamo 25 bunara u Panonskom basenu koji se koriste na sledeći način:

 • 4 bunara za potrebe staklenika i plastenika
 • 3 bunara za grejanje farmi svinja
 • 2 bunara za industrijske potrebe (fabrike kože i tekstila)
 • 3 bunara za grejanje objekata i
 • 13 bunara za različite namene u banjama, spa centrima, rekreacionim centrima.

Van granica Panonskog basena geotermalni resursi koriste se za grejanje objekata, staklenika (sadnice cveća), farme živine, tekstilne radionice i SPA - centra i hotela. Tri banje i rehabilaciona centra koriste geotermalnu toplotu uz upotrebu toplotnih pumpi od 6MWt koje koriste vodu temperature 25°C i fabrika tepiha.

Korišćenje getermalnog resursa prema mestu aplikacije uključuju:

 • 20,9 MWt i 356 TJ/yr za zagrevanje prostorija
 • 18,5 MWt i  128 TJ/yr za zagrevanje staklenika
 • 6,4 MWt i 128 TJ/yr za zagrevanježivotinjskihfarmi i ribnjaka
 • 0,7 MWt i 10 TJ/yr za potrebe poljoprivrede
 • 4,6 MWt i 58 TJ/yr za potrebe industrijskog zagrevanja
 • 39,8 MWt i 647 TJ/yr za kupanje i plivanje
 • 9,9 MWt i 83 TJ/yr za geotermalne toplotne pumpe.

 

Tabela 1. Finalna potrošnja geotermalne energije po sektorima potrošnje (TJ)

FINALNA POTROŠNjA GEOTERMALNE ENERGIJE PO  SEKTORIMA POTROŠNjE (TJ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-procena

Industrija / Industry

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Saobraćaj / Transport

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Domaćinstva / Households

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

0

Poljoprivreda / Agriculture

6

149

109

112

151

156

108

149

167

132

132

Javne i komercijalne delatnosti / Commercial and public services

53

121

95

112

114

104

79

85

89

82

82

UKUPNO FGE:

59

270

204

224

265

260

187

234

256

214

214

Izvor: Republički zavod za statistiku,Ministarstvo rudarstva i energetike, Eurostat, obrada PKS

       


Tabela 2. Instalisani kapaciteti i proizvodnja geoermale energije u R.Srbiji, Izveštaj EGEC-a za 2013 i 2016.

Direktna upotreba geotermalne energije u Srbiji

2012

2015

Kapacitet (MWth)

Proizvodnja (GWh/god.)

Kapacitet (MWth)

Proizvodnja (GWh/god.)

Centralizovano snabdevanje toplotnom energijom

                                                 63.56

 231.25

45.90

161.00

Upotreba u poljoprivredi i industriji

                                                 16.96

                                                 82.88

11.60

                                                 62.40

Upotreba u balnološke i druge svrhe

                                                 55.60

258.41

53.50

264.30

Izvor: European Geothermal Energy Council EGEC, Summary of EGC for 2013 and 2016: Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe