Strateška dokumenta

Republika Srbija je 2006. godine postala članica Energetske Zajednice potpisivanjem i ratifikovanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (EZ) između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN („Službeni glasnik RS”, broj 62/06).
 
Shodno Ugovoru Republika Srbija je preuzela obavezu da implementira Direktivu 2001/77/ES o promovisanju upotrebe energije proizvedene iz obnovljivih  izvora energije i Direktive 2003/30/ES o promociji upotrebe biogoriva ili drugog goriva proizvedenog iz obnovljivih izvora za saobraćaj.  Direktivom 2009/28/ES o obnovljivim izvorima  energije postavljeni su obavezujući nacionalni ciljevi koji treba da se dostignu kroz promociju obnovljivih izvora energije u sektorima električne energije, grejanja i hlađenja i u sektoru transporta kako bi se obezbedilo da do 2020. godine udeo obnovljivih izvora energije čini najmanje 20% u ukupnoj potrošnji energije u EU.  Direktiva, takođe obavezuje da  do 2020. godine korišćenje obnovljivih izvora energije u transportu treba da iznosi najmanje 10% potrošnje goriva u EU.
 
Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice od 18. oktobra 2012. godine (D/2012/04/MS-EnZ)  Republika Srbija je preuzela obavezu da sa 21,2% poveća na 27 % učešće  obnovljivih izvora energije u njenoj bruto finalnoj potrošnji energije i najmanje 10% potrošnje goriva u transportu u 2020. godini. Istom odlukom utvrđena je obaveza za Republiku Srbiju da implementira Direktivu 2009/28/EZ, a koja se odnosi na promociju korišćenja obnovljivih izvora energije.
 
Republika Srbija je 2013. godine usvojila Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 53/13) koji oslikava nacionalnu strategiju u ovoj oblasti i koji je osnova za postizanje veoma ambicioznog cilja da do 2020. godine ima novih oko 1100 MW iz obnovljivih izvora energije.
 
Takođe, shodno Ugovoru Republika Srbija je preuzela obavezu da implementira Direktivu 2006/32/ES o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama,  Direktivu 2010/30/ EU od 19. maja 2010. godine o označavanju  i informisanju o potrošnji energije standardnih proizvoda i drugih energetski značajnih proizvoda i Direktivu 2010/31 EU o energetskim svojstvima zgrada od 19. maja 2010. godine. 
Na osnovu Direktive 2006/32/EC – o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama i po dinamici predviđenoj Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice broj 2009/05/MS-Enc od 18. decembra 2009. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je Prvi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije.
 
Prvi Akcioni plan obuhvata period od 2010. do 2012. godine i utvrđuje srednji indikativni cilj za ovaj period na nivou od 1.5% finalne domaće potrošnje energije  u 2008. godini (0.1254 mtoe), odnosno ukupni cilj od najmanje 9% finalne potrošnje energije u devetoj godini primene Direktive. Cilj uštede finalne energije od 1,5% ostvariće se realizacijom mera poboljšanja energetske efikasnosti u sektorima: domaćinstava i javne i komercijalne delatnosti (0.0235 Mtoe), industrije (0.0566 Mtoe) i saobraćaja (0.0453 Mtoe).
 
Drugi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2013. do 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 98/2013) usvojila je 2013.g.
 
 
Međunarodna dokumenta
 
Regionalna energetska srategija (Dokument na engleskom jeziku)
 
Strateška dokumenta
 
 
 
Akcioni planovi
 
Akcioni plan za obnovljive izvore energije
 
 
Akcioni planovi za energetsku efikasnost Republike Srbije