[code lang="js"]
Sertifikati

Garancija porekla
 
Garancije porekla su elektronski dokumenti koji imaju isključivu funkciju pružanja dokaza krajnjem kupcu da je dati udeo ili količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Garancije porekla sadrže informacije o atributima proizvodnje 1 MWh električne energije i koristite se za objavljivanje stukture utrošene električne energije. Garancije porekla nude kupcima električne energije mogućnost da izraze zahtev za “zelenom“ energijom i da sa svoje strane stimulišu proizvodnju energije koja doprinosi razvoju energetskog sistema pod ekološki prihvatljivijim uslovima.
Pravila o izdavanju garancija porekla za Srbiju i neophodni registracioni obrasci za učešće u sistemu garancija porekla u Srbiji, možete preuzeti ovde.
 
Spisak vlasnika naloga i spisak elektrana u Registru garancija porekla
 
CE znak
 
CE znak se odnosi na proizvode koji potpadaju pod takozvane direktive Novog pristupa, a koji obuhvataju različite proizvode i grupe proizvoda široke potrošnje, kao što su: mašine, električni uređaji i aparati, industrijska oprema, zaštitna oprema, medicinski aparati, građevinski proizvodi i mnogi drugi.
Ovom tehničkom regulativom obuhvaćena je i energetska efikasnost vrelovodnih kotlova, kao i ekodizajn energetski orijentisanih proizvoda.
O CE znaku i srpskom znaku usaglašenosti, postupcima ocenjivanja usaglašenosti, direktivama, harmonizovanim standardima  i drugim korisnim informacijama, možete naći na Portalu  POSLOVANjE, u okviru modula “CE znak” 
 
 
Kvalifikovani elektronski sertifikat
 
Kvalifikovani elektronski sertifikat predstavlja dokument pomoću koga se omogućava elektronsko potpisivanje i verifikacija potpisa čime se u potpunosti zamenjuje svojeručni potpis i omogućava da se utvrdi autentičnost poslatog ili primljenog dokumenta u elektronskom obliku. Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke (dokaz da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca), kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca poruke.
Kvalifikovani elektronski sertifikati se izdaju na posebnoj kartici (ili na ličnoj karti u slučaju da izaberete sertifikaciono telo MUP-a) i za njihovo korišćenje je neophodno pribaviti i čitač. Ukoliko se kvalifikovani elektronski sertifikat izdaje na usb-u, čitač nije potreban.
Kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji izdaje Privredna komora Srbije, kao ovlašćeno sertifikaciono telo, za više informacija videti: ovde .